Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

           


          НАРЕДБИ

 • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди (обн., ДВ, бр.68 от 2004г.)
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (обн., ДВ, бр.62 от 2000г.)
 • Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (обн., ДВ, бр.5 от 2003г.)
 • Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите (обн., ДВ, бр.62 от 2004г.)
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (в сила от 29.07.2001г.)
 • Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (обн., ДВ, бр.90 от 16.11.2010г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр.67 от 2010г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/2002г. за изискванията към използване на ароматични продукти в храните (обн., ДВ, бр.70 от 2002г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29/1999 г. за лечебните заведения, за основните изисквания, на които трябва да отговарят диспансерите, лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи за детето (обн., ДВ, бр.80 от 2000г., обн., ДВ, бр.7 от 2007г., обн., ДВ, бр.55 от 17 май 2008г. )
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в България (обн., ДВ, бр.5 от 2007г., обн., ДВ, бр.106 от 2007г.),
 • Наредба за изменение на Наредба № 9/2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им (обн., ДВ, бр.102 от 2006г.)
 • Наредба за изменение на Наредба № 4/1999 г. за защита от шум на територията на населените места (обн., ДВ, бр.5 от 2007г.)
 • Наредба за изменение на Наредба № 38/2006 г. за профилактиката, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни (обн., ДВ, бр.102 от 2006г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните (обн., ДВ, бр.88 от 2004г., обн., ДВ, бр.44 от 2007г., обн., ДВ, бр.69 от 2007г. , обн., ДВ, бр.8 от 2008г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба №40/2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр.12 от 2007г.)
 • Наредба за изменение на Наредба №21/2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр.24 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба №47/2004г. за изискванията към добавките към храните (обн., ДВ, бр.44 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2002г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр.46 от 2010г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр.58 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.52 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.62 от 2010г.)

          стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768