Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

          

НАРЕДБИ /продължение/

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр.67 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр.74 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр.82 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр.89 от 2007г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (обн., ДВ, бр.8 от 2008г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите ДВ бр. 7/2007 г. (обн., ДВ, бр.38 от 2008г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ДВ бр. 88/1999 г., изм. и доп. бр. 43/2003 г.; изм. бр. 37/2004 г.;изм. и доп. бр. 88/2004 г. (обн., ДВ, бр.40 от 2008г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ДВ бр. 46/2001 г. (обн., ДВ, бр.40 от 2008г.)
 • Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр.41 от 2008г.)
 • Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за документите за заемане на държавна служба (обн., ДВ, бр.77 от 2008г.)
 • Наредба № Iз-1695 от 26 септември 2006г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване напълнолетни лица (обн., ДВ бр.84 от 2006 г.)
 • Наредба № 1 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.13 от 2002г.)
 • Наредба № 1 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн., ДВ, бр.32 от 2003г.)
 • Наредба № 1 на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИЕ от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр.87от 2007г.)
 • Наредба № 1 от 5 юни 2007г. за категоризиране на туристическите хижи и подлежащите към тях заведения за хранене (обн., ДВ, бр.53 от 2007г.)
 • Наредба № 1 от 9 януари за изискванията за търговия с яйца за консумация (обн., ДВ., бр.7 от 2008г.)
 • Наредба № 1 от 18 април за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (обн., ДВ., бр.45 от 13 май 2008г.)
 • Наредба № 2 от 23 януари за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.13 от 2008г.)
 • Наредба № 2 от 9 януари за определяне на ветеринарно-медицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход (обн., ДВ, бр.7 от 2008г.)
 • Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр.87 от 2000г.)
 • Наредба № 2 от 2000г. на МЗ за видовете имунизации в РБ и сроковете за извършването им (обн. , ДВ, бр.38 от 2000г.)
 • Наредба № 2 за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр.8 от 2005г.)
 • Наредба № 2 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн., ДВ, бр.15 от 2007г.)
 • Наредба № 3 от 25 януари за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр.14 от 2008г.)
 • Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн., ДВ, бр.38 от 2000г.)
 • Наредба № 3 от 05 февруари 2007г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр.15 от 2007г.)

           стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768