Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

           

НАРЕДБИ /продължение/

 • Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.44 от 2004г.)
 • Наредба № 3 за профилактика и контрол на местните паразитози (обн., ДВ, бр.16 от 1997г.)
 • Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизации (обн., ДВ, бр.12 от 2005г.)
 • Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 2000г.)
 • Наредба № 3 от 04 юни 2007г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.51 от 2007г.)
 • Наредба № 4 за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн., ДВ, бр.54 от 2000г.)
 • Наредба № 4 от 27 декември 2006г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн., ДВ, бр.6 от 2007г.)
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр.23 от 2008г.)
 • Наредба № 4 на МЗ от 4 март 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр.21 от 2008г.)
 • Наредба № 5 от 25 май 2006г. за хигиената на храните
 • Наредба № 5 на МЗ за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн., ДВ, бр.40 от 2006г.)
 • Наредба № 5 на МЗ от 23 април 2007г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр.41 от 2007г.)
 • Наредба № 5 на МЗ от 30 май 2008г. на МЗ и МОСВ за управление и качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр.53 от 10 юни 2008г.)
 • Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ, бр.58 от 18 Юли 2006г.)
 • Наредба № 6 на МЗ от 4 април 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия" (Обн. ДВ, бр.41 от 22 април 2008г.)
 • Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр.46 от 1992г.)
 • Наредба № 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (обн., ДВ, бр.40 от 2002г.)
 • Наредба № 7 от 23 април 2008г. за условията и реда за предостяване на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химични и токсикологичните си свойства и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди (обн., ДВ, бр.45 от 13 май 2008г.)
 • Наредба № 8 за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр.44 от 2002г.)
 • Наредба № 8 от 25.04.2006г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица
 • Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн., ДВ, бр.46 от 1994г.)
 • Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр.30 от 2001г.)
 • Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ (обн., ДВ, бр.28 от 2005г.)
 • Наредба № 9 от 23 април 2008г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефективност (обн., ДВ, бр.45 от 13 май 2008г.)

           стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768