Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

          

НАРЕДБИ /продължение/

 • Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (В сила от 01.09.2014 г.; Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г.)
 • Наредба № 11 за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр.25 от 2002г.)
 • Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр.37 от 1995г.)
 • Наредба № 11 от 14 май 2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.42 от 2007г.)
 • Наредба № 13 за условията и реда за работата на медицинските лаборатории (обн., ДВ, бр.52 от 1994г.)
 • Наредба № 13 oт 02 април 2007г. на МОСВ за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр.37 от 2007г.)
 • Наредба № 14 oт 02 юли 2008г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (обн., ДВ, бр.62 от 2008г.)
 • Наредба № 15 за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр.45 от 2005г.)
 • Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.57 от 2006г.)
 • Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр.77 от 1987г.)
 • Наредба № 17 за ограничаване на въшливостта (обн., ДВ, бр.61 от 1994г.)
 • Наредба № 17 от 30 юли за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (обн., ДВ, бр.71 от 2008г.)
 • Наредба № 19 за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн., ДВ, бр.88 от 2003г.)
 • Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове и погребване и пренасяне на покойници (обн., ДВ, бр.92 от 1984г.)
 • Наредба № 21 от 11 май 2007г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (обн., ДВ, бр.41от 2007г.),
 • Наредба № 22 за условията и реда за вземане на проби от храни (обн., ДВ, бр.93 от 2003г.)
 • Наредба № 23 за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн., ДВ, бр.53 от 2001г.)
 • Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението (обн., ДВ, бр.63 от 2005г.)
 • Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр.95 от 2003г.)
 • Наредба № 24 за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр.56 от 2001г.)
 • Наредба № 25 от 06 юни 2007г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн., ДВ, бр.48 от 2007г.)
 • Наредба № 25 от 10 ноември 2008г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр.99 от 2008г.)
 • Наредба № 26 от 18 ноември 2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр.103 от 2008г.)
 • Наредба № 27 за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн., ДВ, бр.70 от 2005г.)
 • Наредба № 27 от 15 юни 2007г. за изискванията към данните и документацията за решаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр.54 от 2007г.)
 • Наредба № 28 от 3 октомври 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (обн., ДВ бр.84 от 2006 г.)
 • Наредба № 28 от 9 декември 2008г. за устройството, реда и организацията на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ бр.109 от 2008 г.)
 • Наредба № 29 от 9 декември 2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогериите (обн., ДВ бр.109 от 2008 г.)
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
  от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти

  Наредба № 36 от 21 юли 2009г. за условията и реда за упражняване на здравен контрол (обн., ДВ, бр.63 от 2009г.)
 • Наредба № 37 от 21 юли 2009г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр.63 от 2009г.)
 • Наредба № 38 от 13 септември 2007г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовки на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр.77 от 2007г.),
 • Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр.106 от 2004г.)
 • Наредба № 39 от 13 септември 2007г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн., ДВ, бр.77 от 2007г.)
 • Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн., ДВ, бр.103 от 1995г.)
 • Наредба № 44 от 09 декември 2004г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати
 • Наредба № 47 от 28 декември 2004г. за изискванията към добавките към храните
 • Наредба № 49 на МЗ от 18 октомври 2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи


  стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768