Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

                   

          НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 • Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (от 28 януари 2002 година), с който се определят общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, създава се Европейски орган за безопасност на храните и се определят процедури в областта на безопасността на храните
 • Регламент (ЕС) № 212/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход
 • Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 година за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни
 • Регламент (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО
 • Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета от 15 юли 2008 година относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (кодифицирана версия)
 • Регламент ЕС № 852/ 2004 на Европейския Парламент и Съвета (от 29 април 2004), регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти
 • Регламент (ЕС) № 878/2010 на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход
 • Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните
 • Регламент (ЕО) № 1135/2009 на Комисията от 25 ноември 2009 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или изпратени от Китай. Регламентът отменя досега действащото Решение 2008/798/ЕО
 • Регламент (ЕО) № 1152/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия за вноса на определени храни /ядки и сушени плодове/, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Решение 2006/504/ЕО
 • Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните,
 • Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО
 • Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 годиназа установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите
 • Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
 • Директива 1979/869/EИО на Съвета от 9 октомври 1979 година относно методите на измерване и честотата на вземане на проби и анализ на повърхностните води, предназначени за производството на питейна вода в държавите-членки
 • Решение на Комисията 402/2005 от 23 май 2005 година за спешни мерки относно лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло
 • Решение на Комисията 459/2007 от 25 юни 2007 година за изменение на Решение 2006/504/ЕО относно специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини
 • Решение на Комисията 504/2006 oт 12 юли 2006 година относно специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини
 • Решение на Комисията 563/2007 от 1 август 2007 година за изменение на Решение 2006/504/ЕО относно специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини по отношение на бадеми и продукти, получени от тях, с произход от или изпращани от Съединените американски щати
 • Решение на Комисията 759/2006 от 19 ноември 2007 година за изменение на Решение 2006/504/ЕО по отношение честотата на контрола на фъстъци и продукти, получени от тях, с произход от или изпратени от Бразилия във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини

  Изброените документи са поместени тук от интернет - страницата "Достъп до правото на ЕС"

          стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768