Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

          
     
    ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • Постановление № 26 от 06 февруари 2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на МС от 2002г.(обн., ДВ, бр.15 от 2007г.)
 • Постановление № 32 от 22 февруари 2008г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на МЗ, приет с Постановление №43 на МС ДВ бр. 22/2006 г. (обн., ДВ бр.24от 2008 г.)
 • Постановление № 34 от 16 февруари за изменение и допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС № 104 от 2002г.(обн., ДВ, бр.14 от 2009г.)
 • Постановление № 35 от 19 февруари 2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за нотифициране na нови химични вещества, приета с Постановление №327 на МС от 2004г.(обн., ДВ, бр.110 от 2004г.)
 • Постановление № 42 от 19 февруари 2009г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №8 на МС от 2004г.(обн., ДВ, бр.16 от 2009г.)
 • Постановление № 61 от 27 март 2008г. за отменяне на Наредбата за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностно-активните вещества, предназначена за детергенти, приета с ПМС № 55 ДВ бр. 24/2006 г. (обн., ДВ бр.37от 2008 г.)
 • Постановление № 68 от 28 март 2008г. за изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на РБ, приета с ПМС № 274 от 2006 г. (обн., ДВ бр.37от 2008 г.)
 • Постановление № 88 от 7 май 2008г. за изменение на Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на МС от 2000г. (обн., ДВ, бр.46 от 16 май 2008г.)
 • Постановление № 94 от 9 май 2008г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите правила за организацията на административното облужване, приета с Постановление № 246 на МС от 2006г. (обн., ДВ, бр.47 от 20 май 2008г.)
 • Постановление № 96 от 18 май 2010г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007г. (обн., ДВ, бр.39 от 25 май 2010г.)
 • Постановление № 97 от 16 май 2008г. за приемане на Наредба за регистрите на информационните обекти (обн., ДВ, бр.48 от 23 май 2008г.)
 • Постановление № 98 от 16 май 2008г. за приемане на Наредба за удостоверенита за електронен подпис в администрациите (обн., ДВ, бр.48 от 23 май 2008г.)
 • Постановление № 101 от 17 май 2008г. за приемане на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрацията (обн., ДВ, бр.48 от 23 май 2008г.)
 • Постановление № 105 от 17 май 2008г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на МС от 2000г. (обн., ДВ, бр.48 от 23 май 2008г.)
 • Постановление № 107 от 19 май 2008г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (обн., ДВ, бр.48 от 23 май 2008г.)
 • Постановление № 114 от 26 май 2008г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина на класифицирана, опаковане и етикетиране на хим. вещества и препарати, приета с ПМС № 316 от 2002г. (обн., ДВ, бр.51 от 3 юни 2008г.)
 • Постановление № 116 от 30 май 2008г. за изменение на единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 47 ДВ, бр.18 от 2004г. (обн., ДВ, бр.52 от 6 юни 2008г.)
 • Постановление № 117 от 22 май 2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за развлечения, приета с Постановление № 357 на МС от 2004г .(обн., ДВ, бр.46 от 2007г.)
 • Постановление № 118 от 14 юни 2010г. на МС за изм. и доп. на нормативни актове на МС (относно етикетиране на храни), (обн., ДВ, бр.47 от 2010г.)
 • Постановление № 118 от 30 май 2008г. за допълнение на Постановление № 175 на МС от 2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности ДВ, бр. 61 от 2007г. (обн., ДВ, бр.52 от 6 юни от 2008г.)
 • Постановление № 126 на МС от 3 юни 2008г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 10 от 2004г.(обн., ДВ, бр.54 от 13 юни от 2008г.)
 • Постановление № 144 от 22 юни 2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление №130 на МС от 2002г. (обн., ДВ, бр.52 от 2007г.)
 • Постановление № 150 на МС от 27 юни 2008г. за допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с ПМС № 130 от 2002г. (обн., ДВ, бр.60 от 4 юли от 2008г.)
 • Постановление № 160 от 29 юли 2010г. за изменение на Наредбата за граничните контролно-пропусквателни пунктове, приета с ПМС № 104 от 2002г. (обн., ДВ бр.61от 2010г.)
 • Постановление № 173 от 14 юли 2008г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с Постановление № 178 на МС от 2004г. (обн., ДВ, бр.66 от 2008г.)
 • Постановление № 182 от 20 август 2010г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на хим. вещества и смеси (обн., ДВ, бр.68 от 2010г.)
 • Постановление № 195 от 5 август 2008г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС (обн., ДВ, бр.71 от 2008г.)
 • Постановление № 196 от 5 август 2008г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС (обн., ДВ, бр.71 от 2008г.)
 • Постановление № 200 от 01август 2006г. за допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара, приета с постановление № 28 на МС от 2004г.(обн., ДВ, бр.65 от 2006г.)
 • Постановление № 208 от 09 август 2006г. за приемане на Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им (обн., ДВ, бр.68 от 2006г.)
 • Постановление № 208 от 05 септември 2007г. за структурни промени в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр.75 от 2007г.)
 • Постановление № 211 от 27 август 2008г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (обн., ДВ, бр.78 от 2008г.)
 • Постановление № 215 от 02 септември 2008г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (обн., ДВ, бр.80 от 2008г.)
 • Постановление № 273 от 6 октомври 2006 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти (обн., ДВ бр.84 от 2006 г.)
 • Постановление № 274 от 9 октомври 2006г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България (обн., ДВ бр.85 от 2006 г.),
 • Постановление № 305 от 16 ноември 2006г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986г. (обн., ДВ бр.96 от 2006 г.)
 • Постановление № 348 от 19 декември 2006г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление №130 на Министерския съвет от 2002г. (обн., ДВ бр.5 от 2007 г.)
 • Постановление № 262 от 29 октомври 2007г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация oт човека, приета с Постановление №10 на МС от 2004г. (обн., ДВ бр.89 от 2007 г.)
 • Постановление № 312 от 15 декември 2007г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и предходните храни. (обн., ДВ бр.110 от 2007 г.)
 • Постановление № 336 от 28 декември 2007г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоцида (обн., ДВ бр.4от 2008 г.)

          ДРУГИ

 • Методично указание № 3 от 25 ноември 2003г. на МЗ за борба с легионелозите
 • Инструкция № 5 от 9 януари 2009г. на Министерство на извънредните ситуации за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (обн., ДВ, бр.5 от 2009г.)
 • Инструкция №5 от 21 юли 2009г.за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистриране на данните (обн., ДВ бр.64 от 2009 г.)
 • Указание №2 от 02 септември 1998г. на МЗ за начини и средства за дезинфекция в здравни заведения
 • Указание №3 от 02 септември 1998г. на МЗ за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравните заведения, публ.в Сл. бюлетин на МЗ бр.1/1999г.
 • Заповед №РД-300/02.07.1998г. утвърждаваща Хигиенните норми и изисквания при провеждане на стерилизации в медицинската практика
 • Устройствен правилник Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, (обн., ДВ, бр.16 от 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 2010г.,)

          стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768