Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

Процедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП - Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ – Бургас.

 

Процедурата по Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. е обявена в АОП по партидата на Централен орган за покупки към Министерство на финансите /МФ/  под  № 00210-2016-0009.

Публикувана на 10.03.2017 г., 15:30 ч. Покана до изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”.

Публикувани на 10.03.2017 г., 15:40 ч.  Техническа спецификация, Декларация по чл. 54 ал.2 т.7 ЗОП, Образец ценово предложение, Проект на договор.

         Публикуван на 27.03.2017 г., 15:30 ч. - Протокол № 1/22.03.2017 г. на комисията за разглеждане и оценяване на офертите в процедура по вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал.4 ЗОП) по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. на ЦОП към Министерство на финансите с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – Бургас“.

          Публикувана на 27.03.2017 г., 15:35 ч.  - Заповед № РД 18-04/27.03.2017 г. на Директора на РЗИ-Бургас относно класиране на участниците в процедура по вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал.4 ЗОП) по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. на ЦОП към Министерство на финансите.

          Публикувана на 03.05.2017 г., 15:30 ч.  - Договор с № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”; Приложения към договор № 32-Д-05/25.04.2017 г.

         Допълнително споразумение № РД 06-04/30.01.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.

         Допълнителноспоразумение № РД 06-16/31.05.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане зануждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. и на основание Допълнително споразумение № 2/19.04.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 06-24/30.10.2019г. към Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”, сключен между РЗИ-Бургас и „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. и на основание Допълнително споразумение № РД 06-16/31.05.2019 г.

 

 

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768