Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За актуална информация, моля посетете новият ни сайт https://rzi-burgas.bg/

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

19.07.2022 г.: Заповед № РД-01-99/18.07.2022 г. на директора на РЗИ-Бургас относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас, считано от 19.07.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.

 

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021      Ротавирусни гастроентерити

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022      Грип

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022     Морбили и рубеола

Обява: събиране на оферти за обновяване сайта на рзи-бургас

Информация относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 /нуклеозидно модифицирана/ - Листовка

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 /нуклеозидно модифицирана/ - Кратка характеристика на продукта

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.

Съобщение до всички лечебни заведения на територията на област Бургас:-От 15.10.2020 г. се въвежда в експлоатация Информационната система за контрол на медицинската експертиза

         *Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

          *Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

             *Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

Споразумение между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Механизъм.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ КОНСУЛТИРАНЕ И БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ, в изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ И сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020г.

На вниманието на ОПЛ - Изменения в Националния имунизационен календар /считано от 01.01.2020г./

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

На вниманието на общопрактикуващите лекари и специалисти от лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ от регион Бургас

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания

Информация относно легионерска болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017-2020г   Наръчник за родители РМШ

Недопускане на местно разпространение на малария, чрез ранно откриване на болни от малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони. Информация за разпространението на вектори на инфекциозни болести с медицинско значение в област Бургас

Списък на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на диспансеризация (Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 и Приложение № 10 към чл. 21,ал.1): и Списък на заболяванията при деца и лица над 18г., за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация (Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 и Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2) по Наредба № 8 от 03.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020г.

РАДИАЦИОНЕН РИСК ОТ ОБЛЪЧВАНЕТО ОТ РАДОН В СГРАДИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Актуална информация за граждани на ЕС и пътуващите до региони с местно предаване на вируса зика с последни препоръки за предпазване на бременни и връщащи се от региони с местно предаване на вируса зика

0800 13 454 Зелен телефон

Правила, при които българските граждани и тези на страни - членки на Европейския съюз могат да ползват медицинска помощ - "BG вариант"; "ENG вариант"; "Списък на лечебните заведения за болнична помощ"; "Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ".

Лаборатория по „Вирусология” - медицински изследвания.

Информация за "Е - добавките" в храните


съобщения

19.07.2022 г.: Заповед № РД-01-99/18.07.2022 г. на директора на РЗИ-Бургас относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас, считано от 19.07.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.

 

27.04.2022 По повод 3 май 2022 Световния ден за борба с бронхиалната астма СБАЛПФЗ Бургас ЕООД обявява Дни за безплатно диагностициране на бронхиалната астма и алергичните заболявания под мотото „Въздух за всеки“

18.04.2022 Международен ден на Земята - 22 април

06.04.2022 Световен ден на здравето-7 април 2022

30.03.2022 СБАЛПФЗ Бургас ЕООД търси да включи в числения си състав лекари -специализанти по пневмология и фтизиатрия

22.03.2022 Световен ден за борба с туберкулозата 24.03.2022

21.03.2022 На Вниманието на медицинските специалисти от детски ясли, детски градини и училища във връзка с приемането на деца, пристигнали от Украйна, предоставяме задължителен Имунизационен календар на Република България, съгласно, който същите трябва да бъдат приемани в тези колективи: Имунизационен календар на Република България

21.03.2022 Световен ден на водата 22.03.2022

18.03.2022 На вниманието на изпълнителния директор/управител на ЛЗБП и ЛЗИБП:                         В изпълнение на писмо с вх. 03-383/16.03.2022 г. на зам.-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев относно актуалната международна обстановка Ви информирам следното:
С Решение № 144 от 10 март 2022 г. на Министерски съвет се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.
Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок една година.
Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.
В тази връзка всички лица, които са получили временна закрила следва да ползват правата на български граждани в т. ч. и по отношение на медицинското им обслужване в лечебните заведения.

18.03.2022 Във връзка с инициативата на Министерство на образованието и науката за приобщаване на деца, пристигнали от Украйна чрез обучение в общински и държавни детски градини и училища да се спазват строго изискванията за прием, съответстващи на изискванията на Наредба № 3 от 2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Р България

НАПРАВЛЕНИЕ за изпращане на фекални проби до Национална лаборатория по Ентеровируси

07.03.2022 НА 07.03.2022г. и 08.03.2022г. РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА-РЗИ-БУРГАС НЯМА ДА ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ/ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ТЕЛК
ДОКУМЕНТИТЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР НА АДРЕС: ГР. БУРГАС , БУЛ. „ СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 73 В СГРАДАТА НА ДКЦ-1 БУРГАС ЕТ.1

26.01.2022 Териториално поделение на НОИ-Бургас обявява 1 щатна бройка за лекар

04.01.2022 СПЕЦИАЛИСТ ПАТОАНАТОМ: Лаборатория ЛИНА обявява свободна позиция за лекар с придобита медицинска специалност по Патоанатомия. ЛИНК:https://www.jobs.bg/job/6048813
СМДЛ ЛИНА ЕООД
www.lina-bg.com
Стефан Папазов – тел.0883290090
spapazov@abv.bg

10.01.2022 СБАЛПФЗ Бургас ЕООД търси да включи в числения си състав Магистър лекари и Специалисти по здравни грижи

21.12.2021 ЦСМП – Бургас търси да назначи:
- на длъжност „Лекар“ – 10 лица с образователно-квалификационна степен магистър;
- на длъжност „Фелдшер“ – 4 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър;
- на длъжност „Лекарски асистент“ – 4 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър.
Телефон за връзка с Експерт управление на човешките ресурси – 056/871 928

16.11.2021 18 ноември 2021 - Международен ден без тютюнопушене

08.11.2021 7 ноември 2021 - Европейски ден на радона

29.10.2021 Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст                       Изпълнители силанти  за област Бургас

20.10.2021 Световен ден без остеопороза 20 октомври 2021: Поемете инициативата за здравето на костите си!  Плакат1   Плакат2

07.10.2021 НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИТЕ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ БУРГАС:
Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас е постъпило писмо с вх. № 25-1166/05.10.2021 г. от г-н Сергей Носач, Управител на Гедеон Рихтер, в което се съобщава за приключило разследване във връзка с наблюдавана липса на ефект при прилагането на ампули от лекарствения продукт Oxytocin Richter 5IU/ml solution for injection с Притежател на РУ Гедеон Рихтер АД, партида А0С037С със срок на годност 12/2023.
Проведените аналитични изпитвания от фирма Гедеон Рихтер АД са показали резултати в пълно съответствие със заложените в утвърдените спецификации на продукта изисквания за качество.
Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ е извършила проверка на 06.07.2021г. в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за изясняване на случая, взета е проба за анализ и резултатите от проведения анализ не показват отклонения в качеството на лекарствения продукт.
Въз основа на получените до момента данни от проследяването на полученото съобщение и резултатите от проведените анализи, както и съобразно законовите изисквания и проведените консултации с ИАЛ, от фирма Гедеон Рихтер ЕООД са предприети всички законови действия по освобождаване на количествата от блокираната партида от лекарствения продукт Oxytocin Richter 5IU/ml solution for injection партида А0С037С със срок на годност 12/2023.

 

21.09.2021 Информация за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени

11.08.2021 В периода 16-20.08.2021 на територията на РЗИ – Вирусологична лаборатория ще функционира КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН/ с работно време от 09:00ч до 15:00ч. Ще се провежда безплатно консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ при спазване на всички анти-Ковид мерки за безопасност

04.08.2021 Промени в Наредба за медицинската експертиза

23.06.2021 ЦСМП – Бургас търси да назначи:
- на длъжност „Лекар“ – 10 лица с образователно-квалификационна степен магистър;
- на длъжност „Фелдшер“ – 4 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър;
- на длъжност „Лекарски асистент“ – 4 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър.
Телефон за връзка с Експерт управление на човешките ресурси – 056/871 928

 

04.06.2021 5 юни - Световен ден за опазване на околната среда

03.06.2021 РЗИ-Бургас организира провеждане на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/от 07.06.2021 до 11.06.2021

31.05.2021 Световен ден без тютюн-2021г.

21.05.2021 РЗИ-Бургас организира провеждане на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/от 31.05.2021 до 04.06.2021

22.04.2021 22 април - Международен ден на Земята "Да възстановим Земята"

05.03.2021 Кметство Ахтопол търси общопрактикуващ лекар, който да осъществява функциите на медицинско лице на територията на гр. Ахтопол. Кметството осигурява жилище и помещение под наем за осъществяване на медицинската практика. За контакти: тел. 0884 321 526 – Станислав Димитров – кмет на гр. Ахтопол

11.02.2021 Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в наблюдаваните населени места

25.01.2021 Трихинелоза

19.01.2021 Прессъобщение за работна среща на 18.01.2021 с Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в РЗИ-Бургас

18.12.2020 г. Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ - Бургас през 2020 година        Резултати от измервания на електромагнитните полета

01.12.2020 г.  1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН

17.11.2020 г. На вниманието на гражданите: Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН / - КАБКИС няма да работи за неограничен период от време поради извънредната обстановка!

16.11.2020 г. 19 ноември - Международен ден без тютюнопушене   Онлайн обучение на 17.11.2020 /вторник/ от 19ч на тема: ХОББ - отвъд тютюнопушенето

Брошура - Да защитим правата си!

Разпространение на рисков фактор тютюнопушене 2019/2020 - Анализ

22.10.2020 г. Уважаеми клиенти, във връзка с планирани ремонтни дейности на ЕВН Бургас, на 23.10.2020 /петък/, в сградата на РЗИ - Бургас няма да има ел. захранване от 08.30 до 17.00 ч. Предвид това в деловодството и фронт офиса на инспекцията няма да се обслужват граждани, ще бъде затруднена и работата по събиране и даване на информация по телефоните.

22.10.2020 г. Провеждане на кръгла маса на 23.10.2020г. /петък/ от 11:00ч. в гр. Бургас в Морско казино, зала „Георги Баев” по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18г. в Република България за 2020 година

21.10.2020 г. 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата

21.10.2020 г. 20 октомври - Световен ден за борба с йоддефицитните заболявания

09.10.2020 г. 10 октомври - Световен ден на психичното здраве

02.10.2020 г. Информация до всички заинтересовани лечебни заведения на територията на област Бургас: РЗИ-Силистра е обявила обществена поръчка за изпълнители на дейности по Национален план за действие за периода 2015-2020 за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020: предоставен е мобилен мамограф от МЗ на РЗИ-Силистра за извършване на мамографски прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения. Информация за договорните условия е публикувана в профила на купувача на РЗИ-Силистра на адрес: http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT0000DBA6?OpenDocument Желаещите могат да се свържат чрез електронна поща info@rzi-silistra.com или на телефон 086/816 111 И. Ангелова – директор на дирекция АПФСО

29.09.2020 г. 29.09.2020 - Световен ден на сърцето   Съобщение до пациентите и медицинската общност

23.09.2020 г. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на децата  Дентални лекари по общини

09.09.2020 г. Влияние на основните атмосферни замърсители върху здравето на населението

04.09.2020 г. 7 септември - Международен ден на чистия въздух за синьо небе

29.05.2020 г. 31 май 2020 - Световен ден без тютюн  

Плакат 1   Плакат 2   Плакат 3          Tutunopusheneto.mp4

Регламент на конкурс за плакат "Да говорим открито за последствията от тютюна"

11.11.2019 г. На вниманието на ОПЛ - Изменения в Националния имунизационен календар /считано от 01.01.2020г./

07.11.2019 г. 7 ноември - Европейски ден на радон 2019г. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради"!     Радон на работните места

27.09.2019 г.  Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.

27.09.2019 г. Информация от сайта на МЗ, относно изпълнението на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.

28.08.2019 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИТЕ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В изпълнение на писмо № 16-00-70/27.08.2019 г. на заместник - министър на здравеопазването Светлана Йорданова, относно промени в подзаконови нормативни актове в областта на наркотичните вещества Ви уведомявам, че в бр. 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг. за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.
С Преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. 3 от Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.
Следва всички лекарствени продукти съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

28.05.2019 г. Благотворително бягане „Дари времето си на 5kmrun“ 2019 г.! Каузата: Със събраните средства от тази кампания, ще се закупи Термолегло за Отделението по неонатология на УМБАЛ гр. Бургас. РЗИ-Бургас подкрепя дарителската кампания на 5kmrun! В сградата на инспекцията в гр. Бургас, ул. Александровска 120, ет. 1 до касата е поставена кутия за дарения за желаещите да участват в кампанията!

 

23.05.2019 г. Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фарамацевтите

 

23.05.2019 г. Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол

Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

13.11.2017 г. Министерство на здравеопазването, късометражни филми против тютюнопушенето по Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето:                 Денят на Яна  Невидимият    Пушенето на наргиле-факти и рискове за здравето

27.10.2017 г. Резултатите от взетите проби на 26.10.2017г. /сутрин/ по микробиологични показатели...

26.10.2017 г. Във връзка с обилните валежи и последвалите наводнения на територията на общините Камено и Бургас...

12.09.2017 г. Указания за издаване на медицински бележки удостоверяващи отсъствието на ученици от учебните заведения по медицински причини

 В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 е открита телефонна линия +359(02) 814 70 70 на националната точка за контакт Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Линк към интернет страницата: http://gdbop.bg/bg/polezno.

24.08.2016 г. Туларемия

05.10.2015 ОПАРАЗИТЯВАНЕ С ВЪШКИ


 

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768