Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

ОБУЧЕНИЕ


Следдипломно обучение

Условията и редът за провеждане и финансиране на следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването се уреждат с Наредба № 1 от 22.01.2015 година, обнародвана в ДВ бр. 7/2015 год., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.

Следдипломното обучение в системата на здравеопазването включва специализация и продължителна квалификация.
Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми, за определен срок.
Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.
Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Информация за учебните заведения, подготвящи кадри в областта на здравеопазването може да намерите тук.

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, във връзка с чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомяваме, че Медицински университет-Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности. Срокът за подаване на документи за участие е от 04.01.2017г. до 10.01.2017г. Информация, относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на Медицински университет-Варна www.mu-varna.bg--СДО--Конкурси

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК" при МУ - София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина".
Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23.12.2015 г. включително.
Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет - София.


 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768