Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

ОБУЧЕНИЕ


Следдипломно обучение

Условията и редът за провеждане и финансиране на следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването се уреждат с Наредба № 1 от 22.01.2015 година, обнародвана в ДВ бр. 7/2015 год., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.

Следдипломното обучение в системата на здравеопазването включва специализация и продължителна квалификация.
Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми, за определен срок.
Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.
Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Информация за учебните заведения, подготвящи кадри в областта на здравеопазването може да намерите тук.

Наредба № 1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 19 Ноември 2021г./

Заповед № РД-19-1/14.01.2022 за броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022г.

Приложение № 6 към Заповед № РД-19-1/14.01.2022

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.


СЪОБЩЕНИЕ

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата - СБР Мари ООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - "УМБАЛ - Бургас"АД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - МЦ "Оксиком" ООД гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - "Специализирана болница за рехабилитация-Бургаски минерални бани" ЕАД гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - СМДЛ "Лина" ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности - "УМБАЛ-Бургас" АД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности - УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768