Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

Други електронни услуги

 

 

 

Нормативни документи

Закон за електронно управление

Закон за електронните съобщения

Закон за електронния документ и електронния подпис

Наредба за електронните административни услуги

 

 

 

За консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги:

 Гинка Генова, тел. 056 807 310,

 e- mail адрес:,6 807 310, e- mail адрес: rzi@rzi-burgas.com

 

 

 

   

 

Електронни услуги

Подаването на електронни документи от гражданите и организациите, свързани с извършването на електронни административни услуги,  се осъществява чрез официалната електронна поща на РЗИ Бургасле - rzi@rzi-burgas.com, след подписване на документите с електронен подпис.

На Вашето внимание!

Моля, запознайте се с инструкцията за ползване на електронните услуги тук.


Регионална здравна инспекция - Бургас предлага следните електронни услуги:

*    /Админ. услуга № 1/ Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на   специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

Ø    Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ

Ø   Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ

Ø   Становище за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

Ø   Становище за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗЛЗ

Ø   Декларация по чл. 81, ал. 4 от ЗЛЗ

 

*   /Админ. услуга № 4/ Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хоспис

Ø Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

Ø    Заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

 

*      /Админ. услуга № 6/ Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здрав

Ø    Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø    Заповед за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

*      /Админ. услуга № 7/ Издаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Ø Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба № 5 от 2011 г.

Ø    Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба № 5 от 2011 г.

Ø    Заповед за прекратяване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти при неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти

 

*      /Админ. услуга № 8/ Прекратяване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина          

Ø    Заявление за издаване на констативен протокол по извършване на проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Ø    Констативен протокол по извършване на проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Ø    Заповед за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и протокол за установяване неспазването на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти

 

*      /Админ. услуга № 14/ Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение           

Ø    Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Ø    Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с    обществено предназначение

Ø    Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

Ø    Констативен протокол за изпълнение на предписания за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Ø    Протокол за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение

Ø    Уведомление за отказ от вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

 

*      /Админ. услуга № 15/ Заличаване от Регистъра на обектите с обществено предназначение

Заповед за заличаване регистрация на обект с обществено предназначение

 

*      /Админ. услуга № 17/ Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти           

Ø    Заявление за  извършване на оценка на изпълнението на здравните изисквания  към обекта за търговия на едро с лекарствени продукти;

Ø    Хигиенно заключение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти

 

*      /Админ. услуга № 18/ Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Ø    Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - приложение № 1

Ø    Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

*      /Админ. услуга № 19/ Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води

      Заповед за заличаване регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

           

*     /Админ. услуга № 20/ Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Ø Заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина по образец

Ø Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци

 

*      /Админ. услуга № 21Издаване на становище за класифициране  на отпадъци

Ø    Заявление по образец

Ø Становище за класификация на отпадъци

 

*      /Админ. услуга № 24/ Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

Ø    Заявление по образец

Ø Становище за проекто-сметна документация

Ø Становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ

Ø    Бланка за получени документи

 

*      /Админ. услуга № 27/ Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Ø Заявление  по образец

Ø    Удостоверение за издаване на правоспособност за изпълнител за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

 

*      /Админ. услуга №29/ Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Ø Заявление по образец

Ø Разрешение  за извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали

 

*      /Админ. услуга № 37Издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр  от документ

Ø   Заявление по образец

 

*      /Aдмин. услуга № 40Предоставяне на достъп до обществена информаци

Ø    Заявление по образец

 

*      /Aдмин. услуга № 41/ Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Ø     Заявление по образец

 

*      /Aдмин. услуга № 42/ Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. Уп- 2) въз основа на ведомости и/или други документи намиращи се в архива и/или служебното/трудовото досие на лица работили в РЗИ – Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ – Бургас.

Ø    Заявление по образец

 

*      /Aдмин. услуга № 43Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на лица работили в РЗИ – Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ – Бургас

Ø    Заявление по образец

 

*      /Aдмин. услуга № 44Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Ø    Заявление по образец

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768