Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

Електронно подписани документи

Изисквания за работата с електронно подписани документи в администрацията на Регионална здравна инспекция Бургас
 

    Приемане на документи

      Регионална здравна инспекция - Бургас /РЗИ/ приема електронни документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:

       РЗИ Бургас не може да откаже приемането на не криптирани електронно подписани документи, създадени в следните ФОРМАТИ:

           

1. Файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:

а) "pdf" (Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);

б) "doc" (Document Format, създаден от компанията Microsoft);

в) "xls" (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);

г) "eml" (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft).

2. файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис: стандартизиран формат "p7s" (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard - Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force - Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис ("detached signature");

3. Файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством "PKCS#7" и "ATS" с включено съдържание на файла:

а) "txt" (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);

б) "rtf" (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);

в) "jpg", "jpeg" (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);

г) "png" (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);

д) "tiff" (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).

    Задължителните   РЕКВИЗИТИ   на  приеманите   в   РЗИ Бургас електронни документи са:

 •   "Желание за електронна кореспонденция", със следния текст: “Съгласен съм / не съм съгласен да получавам електронни изявления от РЗИ”

  Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от РЗИ и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се вписва актуален електронен адрес за кореспонденция с РЗИ;

  В случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от РЗИ, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с РЗИ.

 •    "Потвърждение на получаването по смисъла на чл. 8 от Закона за електронния документ и електронния подпис" със следния текст: “Желая / не желая потвърждаване за получаването на изпратеното до РЗИ електронно изявление”

     

Когато подателят е заявил желанието си да получава потвърждение от РЗИ, и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се посочва актуален електронен адрес за потвърждаване на получаването.

 При потвърждаване на получаването, РЗИ изпраща на посочения адрес информация, съдържаща:

 - регистрационния номер и дата на регистриране на полученото изявление, ако след направената проверка документът е с редовни реквизити и/или подпис/и;

 - информация за отказ от регистрация, ако след направената проверка документът е с нередовни реквизити и/или подпис/и.

Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от РЗИ (реквизит “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”) и/или желанието си да получава потвърждение от РЗИ (реквизит “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 8 ОТ ЗЕДЕП”) и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка, за такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.  

 •   "Съгласие и информираност за обработване на лични данни" - само за физически лица,  със следния текст: “Съгласен съм РЗИ да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на РЗИ и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в РЗИ. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните”.

  Забележка: Когато подателят – физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходния реквизит, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.

       НАЧИНИ за получаване на електронно подписани документи:

 • В реално време (on-line) чрез използване на интернет мрежа като преносна среда. РЗИ Бургас ще използва за приемане само и единствено действащи общоприети стандарти за комуникация в интернет мрежата.- чрез публично достъпeн електронен пощенски Интернет адрес (Internet e-mail), съгласно действащите стандартите за транспортиране на електронни съобщения: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) както е описан в RFC 821, и S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

     Основен ВХОД за приемане на електронно подписани документи до Директора на РЗИ Бургас и до РЗИ Бургас е:

 •  Адрес на официална електронна поща – rzi@rzi-burgas.com

    Издаване на документи

     РЗИ Бургас започва издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, при следните условия:

     РЗИ Бургас не може да откаже издаването на  административни актове във формата на електронно подписани документи, за които има възможност да бъдат създадени в следните ФОРМАТИ:

•    *.dос, *.xls, *.xlsx*

Създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия "Microsoft Office 2003 " или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ с посочените формати;

•    *.msg

Създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на електронното съобщение с този формат.

 

     НАЧИНИ за изпращане на електронно подписани документи от РЗИ Бургас:

 • Чрез електронна поща съгласно стандартите: SМТР, както е описан в RFC 821, и МIМЕ,описан в RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и ВСР0013;

 • За органите на държавната власт и местното самоуправление при необходимост - чрез външни носители.

 

          Начало  

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768