Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 
 

Метрология

Дейността по метрологичното осигуряване  се изпълнява в съответствие със следните нормативни документи:

-Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002 год.) и приетите Наредби към него ;

-"Методично указание за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването", утвърден със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002 год.) и Заповед № РД 15-671 от 08.04.2005 г. на министъра на здравеопазването;

-Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003 год.), в която са посочени средствата за измерване, техническите и метрологични характеристики към тях и методите за техния контрол.

Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща  на   метрологичен контрол /съгласно Закона за измерванията/ е следната:

1.Везни с неавтоматично действие - чл.38. - подлежат на последваща проверка.

2.Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум - чл.95. - одобряване на тип, първоначална проверка и не подлежат на последваща проверка - чл.111.

3.Клинични електрически термометри с максимално показание -чл.114. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.126.

4.Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване -чл.131. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка-чл.145.

5.Манометри за кръвно налягане - чл.173. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.187.

6.Манометри, използвани в съоръжения под налягане - чл.189. -одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.206.

7.Дозиметри - чл.578. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.597.

8.Електрокардиографи - чл.702. - одобряване на типа. първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.714.

9.Аудиометри - чл.738. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.744.

10.Диоптрометри - чл.782. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на периодична проверка - чл.792.

 

Списъкът е уточнен с директорите на Гл. дирекции "Мерки и измервателни уреди" и "Метрологичен надзор" към Държавната агенция за метрология и технически надзор.

С Постановление на Министерския съвет № 356 от 24.09.1997 год. (ДВ бр. 88 от 1997 год.) беше отменено освобождаването от такса за метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции.

 В момента е в сила ПМС № 97 от 19.05.1999 год. (ДВ бр. 50 от 1999 год.) и неговото последно изменение и допълнение (ДВ бр. 32 от 2004 год.), за утвърждаване на Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор, и които са в сила и за системата на Министерството на здравеопазването. В следващата таблица е публикувана извадка от Тарифата:

 

Шифър

Наименование на СИ

Такса за из- питване за одобряване на тип (в лв.)

Такса за проверка на едно СИ

първоначална (в лв.)

Последваща

(в лв.)

С0201

Везни с неавтоматично действие до 100 кg

500

50

10

С0202

Везни с неавтоматично действие до 2t

550

50

50

С0203

Везни с неавтоматично действие над 2t

550

100

100

С0401

Теглилки единични клас 2

X

2

X

С0402

Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса до 5 kg

X

0,5

X

С0403

Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса 10 кg и 20 кg

X

2

X

С0404

Теглилки разряд IV, класове 3, 4 и 5 с маса 250 кг и 1000 кg

X

20

X

С0405

Комплект теглилки клас 2

X

20

X

С0406

Комплект теглилки клас 3 и клас 4

X

10

X

С0407

Комплект теглилки клас 5

X

10

X

С0501

Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум

150

3

X

C0601

Клниични електрически термометри с максммално показание

150

4

4

С0701

Клинични електрически термометри за непрскъснато измерване

150

4

4

С0901

Манометри за кръвно налягане

300

50

10

С2501

Дозиметри - индивидуални

600

30

30

С2502

Дозиметри - клинични

600

100

60

С3201

Елсктрокардиографи

350

40

20

С3501

Аудиометри

500

50

35

С3801

Диоптрометри

300

20

20

 

 

За провеждане на последващ метрологичен контрол /съгласно чл. 842 от Наредбата/ ежегодно се подава заявление до РО на ГД “МИУ”-Бургас. Аналогично заявление се подава и за средства за измерване, претърпяли ремонт.

Образци от тези заявления можете да изтеглите тук.

Заявленията се подават в Регионален отдел Бургас /към ГД на “МИУ”/,

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. "Проф. Я. Якимов", срещу бл.34, предпоследна спирка на автобус №12, стая 202, тел. 056 860143; 056 860149; 0884110502; 0878241528

При закупуване на медицинска апаратура с измервателни функции по номенклатура на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003 год.) е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите   по Закона за обществените поръчки, да се запишат следните текстове:

-"Фирмите, участнички в търга, да представят Удостоверение за одобрен тип на съответния апарат, издадено от Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съгласно чл.31./1/ и чл.32. /I/ от Закона за измерванията / ДВ бр. 46 от 2002 г./ и по реда на Глава трета, Раздел II от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ( ДВ бр. 98 от 2003 год.)." ;

-"Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат /документ за упълномощаване/ за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат." ;

-"Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за реализирането на задължителната последваща метрологична проверка след ремонт, извършвана от Държавната агенция за метрология и технически надзор, на основание чл. 43. ал. 2. и чл. 45. от Закона за измерванията и чл. 841. ал. 2. от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол".

   При закупуване на медицинска апаратура извън номенклатурата на Наредбата е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите да се запишат следните текстове:

-"Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат" ;

-"Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за гарантиране  на проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат."

 

 

 

Начало  

 

 

 

 

 

 

   Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768