Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

стр. 1, 2, 3, 4, 5

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ - Бургас

Вътрешни правила: Приложение 1 - Протокол за устно заявяване на административна услуга

                              Приложение 2

Харта на клиента

Анкетна карта за оценка качеството на административното обслужване в РЗИ - Бургас

Достъп до обществена информация

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 

     Административни услуги, образци   

*     1. Издаване на служебна бележка бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

Ø     Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ

Ø    Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ

Ø    Декларация по чл. 81, ал. 4 от ЗЛЗ

 

Бележка: Административни услуги /АУ/ № 2, 3 и 4 са в процес на обработка! Заявленията към съответните АУ са актуализирани и активни!

*     2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл.2 а от Закона за лечебните заведения

Ø      Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

Ø      Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

 

Забележка: За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис, както и за издаване на удостоверение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ се събират следните такси: ТАКСИ

*     3. Издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл.2 а от Закона за лечебните заведения

Ø     Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

Ø      Декларация

Ø      Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

*      4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Ø     Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

Ø      Заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

*      5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø    Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø     Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø   Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø     Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика

Ø     Заявление за извършена/и промяна/и по вписаните обстоятелства в Регистъра на лицата практикуващи нековенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

*     6. Заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални  методи  за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø      Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Ø      Заповед за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

*     7 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти  от лекари и лекари по дентална медицина

Ø      Заявление за получаване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба № 5 от 2011 г.

Ø     Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба № 5 от 2011 г.

Ø      Заповед за прекратяване на Разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти при неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти

*     8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Ø          Заявление за издаване на констативен протокол по извършване на проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Ø          Заповед за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и издадено Разрешение за търговия на дребно с готови лекарствени продукти

Ø          Заповед за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и протокол за установяване неспазването на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768