Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

стр. 1, 2, 3, 4, 5

Административни услуги, образци  /стр.2/ 

*  11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

Ø      Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки по ЗКНВП

Ø      Регистър на предоставените и получени специални рецептурни бланки

Ø      Декларация

Ø      Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки по Наредба № 34 от 25.11.2005г

* 12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

Ø      Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки

Ø      Заявление за предоставяне на специални формуляри на лечебни заведения, в които няма разкрити аптеки

* 13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

Ø      Заявление-декларация по образец

*   14.  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ

Ø     Приложение № 1 -   Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Ø     Приложение № 2 -    Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение

Ø     Приложение № 3 -   Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

*    15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

*    16. Издаване на удостоверения на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Ø      Заявление за  получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

Ø      Заявление за промяна по обстоятелствата на издадено Разрешение

Ø     Удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал.3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти

      / за МБАЛ; за СБАЛ; за КОЦ; за ЦПЗ; за ЦКВЗ /

*   17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

Ø        Заявление за  извършване на оценка на изпълнението на здравните изисквания  към обекта за търговия на едро с лекарствени продукти;

Ø        Хигиенно заключение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти

*   18. Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Ø     Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - приложение № 1

Ø     Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - Приложение №4

 

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

    

   

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768