Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

         

            Нормативни актове

Административната структура на РЗИ осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции според:

ЗАКОНИ  

 • Закон за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004г.)
 • Закон за административните нарушения и наказания (Обн. ДВ. бр.92 от 1969г.)
 • Закон за храните (обн., ДВ, бр.90 от 1999г.)
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр.10 от 2000г.)
 • Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.36 от 1995г.)
 • Закон за водите (обн., ДВ, бр.67 от 1999г.)
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997г.)
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45 от 1996г.)
 • Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 от 1999г.)
 • Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр.1 от 2001г.)
 • Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 2003г.)
 • Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр.74 от 2005г. ).
 • Закон за защита при бедствия (обн., ДВ, бр.102 от 2006г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление при кризи (обн., ДВ, бр.102 от 2006г. )
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.41 от 2007г. )
 • Закон за електронното управление (обн., ДВ, бр.46 от 2007г. )
 • Закон за почвите (обн., ДВ, бр.89 от 2007г. )
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр.95 от 2007г.)
 • Закон за медицинските изделия (обн., ДВ, бр.46 от 2007г. )
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.31/2007г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за туризма ( обн., ДВ, бр.56/2002 г., ДВ, бр.31 от 2008 г. )
 • Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България (обн., ДВ, бр.36 от 2008 г. )
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр.43 от 2008г.)
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр.55 от 2000г.)
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.94 от 2008г.)


          стр. 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768