Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 стр. 1, 2, 3, 4, 5

Административни услуги, образци  /стр.3/ 

*   19. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

*   20. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Ø      Приложение № 1 -  Заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина по образец

*    21. Издаване на становище за класификация на отпадъци

Ø      Заявление по образец

Ø      Становище за класификация на отпадъци

*    22. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове (УП) и за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на терен (площадка)

Ø     Приложение № 1 -  Заявление до Директора на РЗИ-Бургас

Ø     Приложение № 2 - Заявление за издаване на здравно заключение за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение на терен (площадка)

*    23. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

Ø      Приложение № 1 - Заявление до Директора на РЗИ-Бургас

*    24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (по реда на ЗУТ)

Ø      Приложение № 1 - Заявление

*    25. Издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика

Ø      Заявление  по образец

Ø     Международен сертификат за ваксинация и профилактика /Приложение № 5/ от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с ПМС № 274/09.10.2006г. (ДВ, бр. 85/2006г., посл. изм. ДВ, бр. 5/2011г.)

*   26. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

Ø      Заявление  по образец

Ø     Сертификат за имунизационно състояние

*   27. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Ø      Заявление  по образец

Ø      Удостоверение за издаване на правоспособност за изпълнител за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

*   28. Издаване на сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб /Сертификат за здравен контрол на кораб

Ø      Сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб/ сертификат за здравен контрол на кораб – Приложение 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България

 

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

    

   

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768