Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 

Дирекция "Обществено здраве" /ОЗ/

*   0258. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

*   0259. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове (УП) и за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на терен (площадка)

      Ø      Заявление - здравно заключение

      Ø      Заявление - здравно заключение ИЙЛ

*   0268. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

*   0466. Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

      Ø      Заявление за регистрация

      Ø      Уведомление за промяна

*   0882. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

*   1089. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

      Ø      Заявление по образец

   Ø      Разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната

*   1338. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (по реда на ЗУТ)

      Ø      Заявление по образец

*   1350. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

      Ø      Заявление по образец

*   1552. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ

      Ø      Уведомление

      Ø      Уведомление-промяна

      Ø      Уведомление-транспортно средство

*   1553. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

      Ø      Заявление по образец

*   1795. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1870. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект (внесен за разглеждане на експертен съвет в РЗИ-Бургас)

      Ø      Заявление по образец

*   3047. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

      Ø      Заявление по образец

      Ø     Декларация

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768