Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

стр. 1, 2, 3, 4, 5

Административни услуги, образци  /стр.4/ 

* 29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Ø      Приложение № 1 - Заявление по образец

 

*   30. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

Ø      Приложение № 1 - Заявление по образец

 

*   31. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Ø     Заявление за издаване на заключение за хигиенна оценка на аптека

 

*   32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за промяна на обстоятелствата по регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за заличаване на дрогерия

 

* 33. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

 

*   35. Издаване на становища за унищожаване на лекарства

Ø    Заявление по образец

 

*   37. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

Ø       Заявление по образец

 

*   38. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Ø     Заявление за издаване на протокол за оценка на седмичните разписания

 

*   39. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

Ø     Заявление

 

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

    

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768