Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

стр. 1, 2, 3, 4, 5

Административни услуги, образци  /стр.4/ 

* 29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Ø      Приложение № 1 - Заявление по образец

*   30. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

Ø      Приложение № 1 - Заявление по образец

*   31. Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Ø      Заявление за извършване на оценка на изпълнението на здравните изисквания към обекта за търговия на дребно с лекарствени продукти

Ø       Хигиенно заключение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти

*   32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за промяна на обстоятелствата по регистрация на дрогерия

Ø        Заявление за заличаване на дрогерия

Ø        Удостоверение за регистрация на дрогерия

* 33. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

*  34. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

Ø       Приложение № 1 - Заявление

*   35. Издаване на становища за унищожаване на лекарства

Ø    Заявление по образец

Ø    Становище за унищожаване на лекарства

*   36. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Ø      Заявление за изпитване по образец

Ø      Заявление за контрол по образец

Ø      Заявление за изпитван/контрол по образец

Ø      Протокол от изпитване съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006

Ø      Протокол и Сертификат от контрол съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012

Ø      Протокол от изпитване/контрол

Ø      Декларация за целите и политиката по качество

Ø      Декларации на орган за контрол от вида А

Ø      Процедура ОП 7.5 - 1 Жалби и възражения на орган за контрол от вида А

Ø     Процедура ОП 7.1-6 - Правила за позоваване на акредитация на ИА БСА

Ø     Процедура ОПК 510-2 - Правила за позоваване на акредитация на ИА БСА

*   37. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

Ø       Заявление по образец

*   38. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Ø     Заявление за издаване на протокол за оценка на седмичните разписания

Ø     Протокол за оценка на седмично разписание

*   39. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

Ø     Заявление

 

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

    

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768