Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  2018

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“.

„Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично нов, неупотребяван автомобил за нуждите на РЗИ-Бургас“.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с три обособени позиции- Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“, Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“, Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“. Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“; Обособена позиция № 2 „Доставка на спектрофотометър“;
 

  2017

"Периодични доставки чрез покупка на биопродукти, ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми; антибиотични дискове; E - Tests; диагностични бактериологични тестове; сухи хранителни среди и готови за употреба среди- среди за клинична микробиология, среди за санитарна микробиология, среди за козметика, среди за обща употреба; ампулирани среди; тестове за вирусологични и паразитологични изследвания/, необходими за нуждите на лабораториите в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“ и отдел „Санитарна микробиология” към „Дирекция лабораторни изследвания“ за работата им през 2018 г".

„Периодични доставки на химикали, реактиви и сертифицирани сравнителни материали, необходими за работата на отдел "Химико -физични изследвания" при РЗИ- Бургас през 2017 година“.

  2016

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Бургас“.

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.

„Провеждане на профилактични прегледи/ изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от Област Бургас“ по  две обособени позиции.

„Доставка на фабрично нови леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас чрез наем за срок от 36 месеца, по следните две обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“;

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768