Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 816262, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

Качество на водите

*     Води за питейно - битови цели

Ø     Централни водоизточници

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2021г.

Централни водоснабдителни системи

Ведомствени водоснабдителни системи

Ø     Местни водоизточници

     Анализ - качество на водата

*   Води, предназначени за къпане

Ø     Морски води

     График за мониторинг на водите за къпане 2021г.

Профили на водите за къпане

Категория на водите за къпане

Резултати от мониторинга по години

Информационни табели за водите за къпане

Ø   Води от басейни

*        Минерални води

               Контрол и мониторинг на минерални води

           

 

 

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

гр.Варна, 9000

ул. „Александър Дякович” 33

Тел.: 052/ 631 447

Факс.: 052/ 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org

site: www.bsbd.org 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768