Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ - ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

        Публикувана на 18.09.2020 г. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Бургас от Служба по трудова медицина”

       Съобщение с изх. № 26-02-6/08.04.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

Съобщение изх. № 26-02-9/29.11.2019 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за  обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Строително ремонти дейности в помещения на РКМЕ при РЗИ-Бургас“.

Съобщение изх. № 26-02-6/05.11.2019 г. на директора на РЗИ-Бургас за събиране на оферти за  обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет:  Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нужните на РЗИ Бургас за срок от 24  месеца“. Обособена позиция №1 – „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на РЗИ-Бургас“; Обособена позиция №2 „Предоставяне на интернет услуги за изнесените работни места в РЗИ-Бургас“.

Публикувана на 19.09.2019 г. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака на млечената жлеза на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения, в населени места от област Бургас по изпълнение на дейностите за 2019 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“

Покана          Образци

Срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. 17,00 ч.

Поради липса на подадени оферти, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00ч на 16.10.2019г.

Публикувана на 20.08.2019 г. 16.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Бургас от Служба по трудова медицина”

Публикувана на 27.03.2019 г. 15.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна поддръжка на извънгаранционна компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас“

Публикувана на 21.12.2018 г. 14.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година“

Публикувана на 26.09.2018 г. 15.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи на лица от ромски произход в населените места от Област Бургас по изпълнение на дейностите за 2018 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“ по следните обособени позиции:
І-ва обособена позиция:
„Провеждане на профилактични ехографски прегледи на не по-малко от 500 лица от ромски произход в населените места от област Бургас;
ІІ-ра обособена позиция:
“Провеждането на профилактични акушеро- гинекологични прегледи на не по-малко от 500 лица от ромски произход в населените места от област Бургас
            Покана          Образци

Срок за получаване на оферти: 10.10.2018 г.  17,00 ч.

Публикувана на 22.12.2017 г. 13.45ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2018 г.“

Публикувана на 22.12.2017 г. 13.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година- през 2018 г.“

Публикувана на 13.12.2017 г. 10.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от две години"

Публикувана на 08.09.2017 г. 15.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Доставка на фиксирани телефонни услуги и интернет за нуждите на РЗИ Бургас”.

Публикувана на 24.08.2017 г. 17.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи/ имунизации по изпълнение на дейностите за 2017 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.“             Покана             Образци

Публикувана на 22.08.2017 г. 14.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: "Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска и лабораторна апаратура и оборудване, изброена в Списък –Приложение №1."

Публикувана на 11.05.2017 г. 13.00ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Бургас от Служба по трудова медицина”

Публикувана на 23.12.2016 г. 10.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства, собственост на РЗИ-Бургас през 2017 г.“

Публикувана на 21.12.2016 г. 15.30ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас през 2017 г."

Публикувана на 20.12.2016 г. 15.35ч. - Обществена поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година“

Публикуван на 05.10.2016г. - Обществена поръчка с предмет "полагане на асфалтова настилка на част от двора на Рзи - Бургас"

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768